Privacy Statement praktijk Aafke, praktijk voor psychosociale hulpverlening, contextuele therapie en coaching

Dit is de verklaring van praktijk Aafke. In deze verklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik via deze website, mail en mondeling verkrijg.

Mijn verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Mijn praktijk respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van de website van mijn praktijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens voornamelijk om mijn dienstverlening zo soepel gemakkelijk mogelijk te kunnen laten verlopen.

 

Verzamelde gegevens

 • Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding van de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

 

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Als echter door derden opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de cliënt niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan een instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter. 

 

Gegevensverstrekking

Ik mag als hulpverlener in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen indien u als cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. Voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.

De persoonsgegevens zullen door mij alleen verstrekt worden aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien;
 • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

 

Dossier

In uw dossier worden gegevens genoteerd van u en uw familie/gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen onderzoeksgegevens en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de behandeling. Wanneer het hulpverleningstraject wordt beëindigd, wordt het dossier gesloten. Na afsluiting van het dossier geldt een wettelijke verplichting het dossier nog vijftien jaar te bewaren en daarna de vernietigen. Wanneer u wilt, kunt u schriftelijk opdracht geven het dossier eerder te vernietigen. Er zijn op deze regel uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is gekomen.

 

Recht op inzage en verbetering

U heeft het recht het dossier in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een gesprek op verzoek met mij als uw hulpverlener. Voor inzage van meer gegevens of afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken ( tegen gebruikelijke gesprekskosten) met de praktijk.

U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt tegen onkostenvergoeding ook een kopie ontvangen van uw dossier. In geval van rapportage dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heeft u het recht dit te lezen voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Ik zal altijd de inhoud van het rapport vooraf met u bespreken, alvorens het naar de opdrachtgever te versturen. U hebt het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. U hebt het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit

geldt niet bij een onderzoek waarbij de hulpverlener door de wet is verplicht te rapporteren. U hebt altijd het recht op een kopie van het rapport dat naar de opdrachtgever gaat.

 

Toestemming

Wij vragen uw toestemming door middel van het zetten van uw handtekening op de coaching- en/of hulpverleningsovereenkomst bij de intake. U stemt dan in met de Algemene voorwaarden, dit Privacyreglement, het beroepsgeheim van de hulpverlener en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Tevens wordt hiermee uw toestemming gevraagd voor berichtgeving aan uw huisarts of verwijzer.

 

Overige bepalingen

Na akkoordverklaring en ontvangst door Aafke, praktijk voor psychosociale hulpverlening, contextuele therapie en coaching / Aafke van Deursen wordt onder ‘schriftelijk’ mede verstaan de communicatie tussen partijen via e-mails, waarbij geen handtekeningen zijn vermeld. In dit verband zijn vermeldingen van partijen dat aan de inhoud van e-mails of daarbij gevoegde bijlagen geen rechten kunnen worden ontleend, of andere vermeldingen met een soortgelijke strekking, niet van toepassing.

Neem contact op

Mijn praktijk is gevestigd op de Barneveldseweg 11-a, 6741 LH in Lunteren. U kunt zich telefonisch via 06-11832562 aanmelden voor een intakegesprek of per e-mail naar info@aafke.net.

 

Dankzij de prettige gesprekken met Aafke weet ik nu beter hoe ik op bepaalde situaties moet reageren. Hierdoor zit ik nu weer een stuk lekkerder in mijn vel.